United Kingdom Holland

Tilskud til hegning og rydning 2015

19-06-2015

I 2015 vil der være mulighed for at søge tilskud til at gøre arealer klar til afgræsning gennem to forskellige puljer:

• Der ydes 100 procent tilskud

• Ansøgningen skal baseres på en fast pris pr. m hegn

For begge ordninger er det oplyst, at ansøgningsperioden begynder 30. april og varer til 2. juni 2015.

 

Arealer i særligt udpegede Natura 2000 arealer

Tilskuddet skal bidrage til, at de specielt udpegede arealer kan blive gjort klar til afgræsning. Afgræsning er en forudsætning for at sikre eller forbedre biodiversiteten på de naturtyper og arter, der er på de særligt udpegede arealer indenfor Natura 2000-områderne. Afgræsning er mange steder nødvendig for at skabe en rig og lysåben natur.

Med dette tilskud kan de arealer, som er tilgroede eller mangler hegn og andre nødvendige faciliteter, klargøres til afgræsning. 

De arealer, der ligger i de særlig udpegede Natura 2000 områder er, arealer, hvor det vurderes at biodiversiteten kan bevares og øges, når arealet afgræsses. Arealerne kan findes på www.arealinfo.dk under tilskud.

For alle de selvstændigt afgrænsede arealer, der ønskes hegnet, skal mindst 50 procent af området ved ansøgningsperiodens begyndelse være særligt udpeget som Natura 2000-arealer til rydning eller pleje. Der må ikke i forvejen være et brugbart hegn på arealet. Hvis der står et gammelt hegn omkring arealet, skal der vedlægges billeder, der viser, at det gamle hegn er udtjent.

De forgående år har det, udover opsætning af hegnet, været muligt også at søge til fangfold, vand- og strømforsyning.

 

Ejendomme, der har en randzone

Der er i 2015 mulighed for at søge tilskud til at hegne arealer på ejendomme, der samtidig har en randzone. Ansøgningsrunden starter, efter hvad der er oplyst, 30. april. Den nye ordning skulle komme til at ligne det, der kendes fra ”Forberedelse til afgræsning i Natura 2000 områder”.

NaturErhvervstyrelsen vil foretage en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, hvis tilskudsordningens ramme nås. Prioriteringen vil tage udgangspunkt i de ansøgte projektområders HNV-værdi, idet en højere HNV-værdi går forud for en lavere HNV-værdi.  Endvidere vil projekterne prioriteres efter størrelse, idet et større areal går forud for et mindre areal.

 


Af chefkonsulent Eja Lund
Telefon 8728 2266 – ejl@lmo.dk

 

Seneste artikler

Top