United Kingdom Holland
Maria Katja Jensen
Afdelingschef GREEN

Maria Katja Jensen
Mobil: 2338 3449
Email: mkj@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Ændringer i husdyrproduktionen?

 

Når du står overfor at skulle udvide din produktion, er der mange forhold at tage hensyn til, så du får den optimale løsning med hensyn til staldindretning, størrelse og sammensætning af husdyrholdet, foder, teknologier, markdrift og økonomi under hensyntagen til miljøreglerne. Hos LMO arbejder vi naturligt på tværs af fagområderne, så det altid er den mest kvalificerede medarbejder, som tager sig af de specifikke spørgsmål. Det sikrer, at du får løst opgaven til den bedste pris og kvalitet.

 

Bedriftens udvikling skal tage hensyn til både miljø og økonomi

Det kan være svært at overskue, om de ønsker, der er til bedriftens udvikling, kan lade sig gøre i relation til miljø og økonomi.

 • Skal investeringerne foretages på ejendom et eller to?
 • Skal der udvides på ejendommen, eller er der mere økonomi i at købe en ejendom med produktionstilladelse?
 • Har dyreholdet den rette sammensætning, eller skal der omlægges til en helt anden produktionsgren?
 • Er der også plads på ejendommen til kommende produktionsudvidelse?

 

Med LMOs projektstart får du sparring på alle spørgsmål om bedriftens udvikling

Formålet er:

 • At give et samlet overblik over bedriftens muligheder for udvikling.
 • At få afdækket hvilke udfordringer et projekt kan indebære set i forhold til miljø, produktion, økonomi og for landmandsfamilien.
 • At give landmanden et tilbud om tværfaglig rådgivning inden for fagområdet miljø, produktion, økonomi og byggeri og teknik, så han undgår at løbe spidsrod mellem de rådgivere, som skal involveres i forbindelse med udvidelse af husdyrproduktionen.
 • At få afdækket hvilke forhold, der kræver yderligere afklaring, før en evt. miljøgodkendelse kan igangsættes.

 

Få hjælp til ansøgning om miljøtilladelse

Udvidelse af husdyrbrug for mere end 15 DE og mindre end 75 DE kræver en miljøtilladelse i hen-hold til husdyrlovens §10. For pelsdyrbrug er der krav om miljøtilladelse, hvis produktionen udvides i intervallet fra 3 til 25DE.

En ansøgning om miljøtilladelse er en mindre ansøgning, hvor der svares på 10 spørgsmål vedr. dit produktionsanlæg og dine arealer i relation til det omgivende miljø. Ansøgningen skal ledsages af få bilag. Kommunen kan dog anmode om supplerende beregninger i forbindelse med deres be-handling af ansøgningen.

 

Få hjælp til miljøgodkendelse

Alle udvidelser af dyrehold for mere end 75 DE kræver ansøgning om miljøgodkendelse. At få en miljøgodkendelse er en stor opgave. Kom på rette vej med assistance fra miljøkonsulenterne hos LMO. Der er lang sagsbehandlingstid på en miljøansøgning. Derfor skal dit projekt skæres rigtigt fra star-ten, så du minimerer sagsbehandlingstiden hos kommunen og de forskellige rådgivere, byggefir-maer m.fl. Ansøgningsforløbet kan tage op til 1½ år, alt efter hvor lang tid kommunen er om sagsbehandlingen, og hvor meget der skal tilpasses.

 

Miljøgodkendelsen omfatter typisk

 • Miljøtjek - det første hurtige overblik
 • Projektstart - kom rigtigt fra start
 • Opstartsmøde - hvor oplysninger til ansøgninger indsamles
 • Miljøkonsulenten udarbejder ansøgningen med input fra andre relevante rådgivere
 • Kommunal sagsbehandling, LMO følger opUdkast til miljøgodkendelse gennemgås af LMO
 • Hørings- og klageperiode
 • Endelig miljøgodkendelse gennemgås sammen med dig.

 

Klage over miljøgodkendelse af naboer og andre interessenter

Såfremt godkendelsen påklages af naboer eller andre interessenter har LMOs konsulenter erfaring med at gå i dialog med klagerne. Der tilbydes også bistand i forbindelse med en evt. behandling i Miljøklagenævnet.

 

Anmeld ændringer uden at søge ny miljøgodkendelse

En række anmeldeordninger skal gøre det lettere for landmanden at foretage ændringer uden at skulle søge om ny miljøgodkendelse. Anmeldeordningerne giver mulighed for at anmelde:

 • Etablering af ensilageplads og ensilagesiloer
 • Epbevaringsanlæg til husdyrgødning
 • Udvidelse af stalde for at opfylde dyrevelfærdsmæssige krav
 • Skift i dyretype, ex fra kvier til køerudvidelse af slagtesvinehold i eksisterende stalde
 • Bagatelagtigt byggeri såsom halmlade, maskinhal, kornsilo, fodersilo, malkeanlæg mv.

 

Fælles for anmeldeordningerne

Fælles for alle ordninger er, at der er tilknyttet en række krav, som skal være opfyldt for, at en anmeldelse kan godkendes. Kommunen skal træffe afgørelse i sager senest to måneder efter, de har modtaget anmeldelsen. I sager om udvidelse af slagtesvinehold i eksisterende stalde skal afgørel-sen træffes senest en måned efter modtagelsen.

 

Ansøg om byggetilladelse

LMOs byggeafdeling hjælper med ansøgning om byggetilladelse og den videre myndighedsbehandling frem mod byggeriet står færdigt.

 

Visualisering af nyt byggeri

Placering af en ny stald vil påvirke det omkringliggende landskab. Byggeriets påvirkning af land-skabet er i dag en integreret del af kommunens behandling af en ansøgning om miljøgodkendelse. Mange andre kan have interesse i et nyt byggeris indpasning og placering i landskabet. Det kan være naboer og interesseorganisationer med natur og landskab for øje. Du kan med en visualise-ring få et indtryk af, hvordan byggeriet vil tage sig ud, inden der bygges. At få indpasset byggeriet rigtigt i landskabet fra starten kan forhindre, at der klages over byggeriet i en senere fase af ansøgningsforløbet.

 

Læs mere om nyt byggeri

Læs om love og regler om natur og kultur

 

Top