United Kingdom Holland
Maria Pilgaard
Rådgiver Natur & Vand

Maria Pilgaard
Mobil: 2221 0217
Email: map@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes
Download Produktark

Vandløb        

 

Vandløbsloven

Vandløbsloven er en af de ældste love i Danmark. Allerede i Jyske Lov fra 12-tallet var retten til at aflede vand omtalt. Det var også den gang forbudt at hindre anden mand i at komme af med markerens vand.

Derfor er alle vandløb – og dræn – i Danmark er reguleret af Vandløbsloven. Lovens formål er at tilstræbe at sikre at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overflade vand, spildevand og drænvand. Fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten som fastsættes i henhold til anden lovgivning.

 

Vandløbsloven opdeler vandløb i private og offentlige vandløb. Det er kommunen, der kan oplyse om et vandløb er privat eller offentligt. 

Offentlige vandløb vedligeholdes af vandløbsmyndigheden – dvs. kommunen. Offentlige vandløb er reguleret af vandløbsregulativer. Disse regulativer kan også findes på kommunernes hjemmesider

Private vandløb vedligeholdes af lodsejerne. 

 

Dræn

Dræn og drænsystemer er også omfattet af vandløbsloven. Loven giver ret til at sænke vandstanden på egen mark, men det må ikke gå ud over anden mands mulighed for at aflede vand. Det må heller ikke påvirke beskytte naturtyper i nærheden. Derfor skal myndigheden give tilladelse til at dræne.

Vedligeholdelse af dræn er tilladt, så længe det ikke indebærer at drænrørenes diameter eller dybde ikke ændres.  

 

Vandløbslaug

Lodsejer langs et vandløb har en stor fordel i at gå sammen om at danne et vandløbslaug. Et vandløbslaug varetager lodsejernes interesser over for kommunen. Vandløbslaug kan være dannet som foreninger med egne vedtægter mv. eller det kan være et løsere samarbejde mellem få lodsejere. 

 

Vandområdeplaner 2016-21

2. generations vandplaner hedder vandområdeplaner . De er under udarbejdelse og kommer i høring i december 2016. Kommunerne har lavet et indsatsprogram hvilke vandløb, der skal ske en indsats i. Datagrundlaget for dette indsatsprogram er basisanalysen.  Kortlaget ses her

Vandplanernes indhold mv. kan følges her

Top