Fra begyndelse til besætning

Skal du bygge til, bygge om eller bygge nyt?

LMO Byg hjælper dig igennem hele processen.Vi kender hele vejen fra ideer og drømme til færdigt byggeri. Her kan læse om de forskellige faser i byggeprocessen. LMO Byg hjælper dig til et smukt, holdbart og brugbart resultat. Vi gør dine byggedrømme til virkelighed.

1. I skitsefasen får du overblik over ønsker og økonomi 

I skitsefasen afdækkes dine ønsker til byggeriet og dine økonomiske rammer. Ud fra disse elementer tegner vi en overordnet skitse, som viser, hvad du gerne vil have og hvad, der er realistisk at bygge. For at lave skitseoplægget kan det være nødvendigt med forundersøgelser af området, f.eks. i forhold til fredede bygninger eller landzone.

Et skitseoplæg for nyt en-familiehus indeholder normalt :

 • Planskitse (størrelser og funktion af rum)
 • Facadeskitse (byggeriet set udefra)
 • Dataliste (materialevalg og overflader i det færdige byggeri)
 • Evt. råt budget / prisoverslag

I skitsefasen afklares flere vigtige forhold

Omfang af byggeri

Forventet entrepriseform

 • Forventet udbudsform
 • Forventet rådgiverform

Økonomi

 • Prisoverslag: Håndværker udgifter
 • Prisoverslag: Kommunen, tilslutninger, samt andre omkostninger
 • Prisoverslag: Rådgivningsudgifter
 • Uforudsete udgifter i forbindelse med byggeriet

Lokale forhold

 • BBR oplysning
 • Lokalplan (hvis der er en), servitutter o.l.
 • Evt. tegninger af eksisterende forhold
 • Evt. opmåling

2. LMO hjælper med at søge byggetilladelse hos myndighederne

Når skitseoplægget er klar, er det tid at søge om byggetilladelse hos myndighederne. Drejer det sig om et en-families hus, vil tilladelsen i første omgang kun handle om beliggenheden af byggeriet.

Ansøgning om byggetilladelse til et enfamilies-hus del 1 indeholder normalt:

 • Ansøgning om byggetilladelse (efter bygningsreglementet)
 • Plan skitse
 • Facade skitse
 • Situationsplan
 • Evt. dispensationsansøgninger
 • Evt. ansøgning om landzonetilladelse
 • Evt. ansøgning efter museumslovens bestemmelser

Inden du ansøger om byggetilladelse bør du få foretaget en forundersøgelse

Inden ansøgningen sendes, kan det være en god ide at få foretaget en forundersøgelse om f.eks. jordens bæreevne (geoteknisk undersøgelse) eller verificering af skellinier (når der bygges tæt på skel). Det kan også være nødvendigt at belyse særlige forhold ved bevaringsværdige bygninger, fredede bygninger, landzone og andre særlige krav, hvis det ikke allerede er sket under skitsefasen.

3. I projektfasen får du nøjagtige tegninger og beskrivelser af dit nye byggeri

Når byggetilladelse fra myndighederne er i hus, udarbejder LMO Byg det egentlige projektmateriale.  Det består af en nøjagtige tegninger og beskrivelser af f.eks. konstruktion og energiforbrug, så byggeriet lever op til gældende lovgivning. Materialet afstemmes løbende med dine ønsker som bygherre.

Projektmaterialet for et nyt en-familiehus indeholder normalt:

 • Hovedtegninger (målsatte planer)
 • Snittegninger (inkl. konstruktionsopbygninger)
 • Detaljetegninger
 • Brandkrav
 • Ventilationskrav
 • Konstruktionskrav
 • Energikrav m.m.
 • Udbudsbeskrivelse (fællesbestemmelser, bygningsbeskrivelse)
 • Udbudsbrev
 • Kvalitetsplaner
 • Hovedtidsplan
 • Tilbudslister  m.m.

4. Få hjælp til at vælge entreprenør

I udbudsfasen sendes projektmaterialet til en række entreprenører (licitation). Entreprenørerne har normalt tre uger til at komme med en pris. Når alle budene er afgivet, kan en samlet pris på byggeriet fastlægges. Priserne vil ofte svinge omkring 25 % fra den billigste til den dyreste entreprenør. 

LMO Byg hjælper dig med at vælge, hvilken eller hvilke entreprenører, du vil samarbejde med. Undervejs afklares eventuelle uklarheder og forbehold f.eks. i forhold til kvalitet (kontrahering). LMO Byg kan hjælpe dig med at skrive kontrakt med entreprenøren og udarbejde tidsplan m.m. Oveni den endelige pris lægges normalt et beløb til uforudsete udgifter. Erfaringen viser, at det bliver der behov for.

5. Hold overblik over kvalitet, økonomi og tidsplan mens nybyggeriet opføres

Når entreprenøren(e) er valgt, kan byggeriet sættes i gang. Afhængig af, hvilken entreprise-form, du har valgt, styres byggeriet af dig (evt. med hjælp fra LMO Byg) eller af den valgte entreprenør. Der holdes normalt byggemøde (tilsyn) hver 14. dag.  Det gøres for at sikre kvalitet, økonomi og tidsplan samt registrere evt. ekstra arbejde m.m. Dette sammenfattes i tilsynsnotater samt byggemødereferater. Under byggeriet kan der opstå behov for skitser, som ikke er med i projektmaterialet.

LMO rådgiver om alle opgaver mens den nye bygning opføres:

Byggemøder / Tilsyn

 • Byggeriets stade
 • Vejrligsdage
 • Kvalitetssikring
 • Aftalesedler
 • Sikkerhedskoordinering
 • Plan for sikkerhed og sundhed

Byggeøkonomi

 • Betalingsoversigt
 • Á conto betalinger
 • Aftalesedler
 • Uforudsete udgifter
 • Sikkerhedsstillelse

Rådgiverydelse   

 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Projektopfølgning
 • Sikkerhedskoordinering

6. Når byggeriet er færdigt 

Når bygningen står klar, holdes afleveringsforretning med entreprenørerne. Her registreres fejl og mangler og der aftales, hvornår og hvordan disse skal udbedres. Når fejlene er rettet, underskrives afleveringsprotokollen.

Byggeriet skal til slut færdigmeldes ved kommunen, som sikrer, at det overholder love og regler. Til dette skal du aflevere kopi af en række tegninger, beregninger, energimærker, blowdoor test mm. Godkender kommunen byggeriet, får du en ibrugtagningstilladelse. Dit byggeri er klar til brug! Normalt foretages der efter henholdsvis et og fem år nyt mangeleftersyn med entreprenøren.

LMO Byg hjælper med alle opgaver når nybyggeriet er opført:

 • Færdigmelding
 • Indsendelse af alle projekttegninger samt beregninger
 • Energimærke, og evt. blowdoor test.
 • Ibrugtagningstilladelse 
 • Aflevering 
  • Afleveringsforretning (afleveringsprotokol)
  • Byggeregnskab (slutfaktura)
  • Sikkerhedsstillelse (nedskrivning)
  • 1. års gennemgang
  • 5. års gennemgang

Kontakt os

Top