Har du mistet retten til genopdyrkning på anmeldte arealer?

06-12-2019 00:00:00

Fra juli 2017 skal landmanden ikke længere forny sine genopdyrkningsaftaler hvert 15. år. I stedet har man ret til tidsubegrænset genopdyrkning af ekstensive eller udyrket landbrugsarealer - der er dog et men.

Det har tidligere været muligt at anmelde et ekstensivt eller udyrket landbrugsareal til kommunen med henblik på at opnå genopdyrkningsret for en 15-årig periode. Det betød, at arealet kunne genopdyrkes på et hvilket som helst tidspunkt, uanset om arealet i mellemliggende periode var vokset ind i §3 beskyttet natur. 

Men uden en fornyelse af genopdyrkningsretten hvert 15. år, kunne landmænd risikere at miste retten til at genopdyrke arealet. I 2017 blev genopdyrkningsretten ændret til en såkaldt permanent genopdyrkningsret, der betyder, at landmanden har evig ret til at genopdyrke anmeldte arealer.

I LMO er vi bekendte med, at nogle kommuner gennemgår deres genopdyrkningsaftaler for at sikre, at de gamle aftaler kan videreføres til de nye regler. 

På den baggrund opfordrer LMO derfor landmænd til at gennemgå deres anmeldte arealer, så de ikke kommer i klemme og bibeholder deres genopdyrkningsaftaler efter de nye regler. 

Når du delvis genopdyrker, kan du komme i klemme

Hvad mange landmænd ikke ved er, at når man benytter sig af genopdyrkningsretten på dele af et anmeldt areal, skal man sikre sig, at kommunen er bekendt med præcis hvilket delareal, der genopdyrkes. Kan man ikke det, må man genanmelde den resterende del af arealet, som skal forblive udyrket eller drevet som halvkultur.

Det betyder, at nogle landmænd kan komme i klemme, hvis et delareal er genopdyrket uden at underrette kommunen. Kommunen kan derfor vurdere, at genopdyrkningsretten bortfalder på hele arealet. Det resterende udyrkede areal - uden en genopdyrkningsaftale - kan så vokse ind i §3-beskyttet natur og betyde, at landmanden hverken kan genopdyrke arealet eller genanmelde det med genopdyrkningsret. 

For at sikre sig, at genopdyrkningen bibeholdes på den resterende del af arealet, kan man som landmand få hjælp til opmåling af arealet samt indberetningen til kommunen. 

Her vil LMO’s Natur- og Miljøkonsulent Maja Klaaborg Jensen udarbejde kortmateriale baseret på GPS-koordinater, der afsættes langs kanten af arealet for dernæst at indberette det til kommunen. 

Husk din genopdyrkningsret

Grundlæggende skal ændringen til en permanent genopdyrkningsret gøre det mere attraktivt for landmænd at lægge landbrugsjord ud til natur uden frygt for at miste råderet over arealet, hvis det opnår en naturtilstand, der ellers ville betyde beskyttelse efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.  

Det er dog ikke alle beskyttede arealer, der er registrerede, og det er landmandens eget ansvar at undersøge, om et areal er vokset ind i en §3 beskyttelse. 

LMO kan hjælpe med at sikre, at anmeldelsen udfyldes korrekt. En godkendt anmeldelse giver mulighed for at genopdyrke arealet uden tidsmæssig begrænsning. Det betyder, at hvis et anmeldt areal som følge af braklægning er vokset ind i §3 beskyttet natur, kan arealet stadig opdyrkes.

Vil du vide mere? 

Kontakt natur- og miljøkonsulent Maja Klaaborg Jensen på telefon 2294 4111 eller mak@lmo.dk 

 

Top