Har du børnene ansat i høsten?

Har du børnene ansat i høsten?

08-08-2018

Hvis du betaler dine medarbejderes udgifter til uddannelse, får du fradrag for udgiften som personaleomkostning, uden at medarbejderen skal betale skat. Det gælder også, hvis dine børn er dine medarbejdere.

Når skolebænken kalder efter sommerferien, er en af de store poster i budgettet køb af bøger, studierejser, studiebetaling m.m. Betaler du dine nuværende eller tidligere medarbejderes udgifter, kan du fradrage omkostningen, og medarbejderen beskattes ikke af ydelserne.

Hvad har høstarbejde med studiestart at gøre?

Hvis dine børn er ansat i din virksomhed, kan I aftale, at du afholder udgifterne til deres uddannelse. Du får fradrag for udgiften, og dine børn beskattes ikke. Det er blot et krav, at betaling af udgifterne sker som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde. Arbejdet kan f.eks. udføres i ferier og i weekends. Det er muligt at betale hele lønnen ved dækning af uddannelsesudgifter; dog skal de betalte udgifter stå i forhold til arbejdsindsatsen. Hvis udgifterne til uddannelse betales efter arbejdsforholdet er ophørt, er det et krav, at aftale herom er indgået senest i forbindelse med ophør af ansættelsen.

Udgifterne er også fradragsberettigede, selv om uddannelsen eller kurset ikke er relevant for ansættelsen eller en jobfunktion i din virksomhed.

Hvilket udgifter er omfattet af skattefriheden?

Der sker ikke beskatning hos modtageren af ydelsen, hvis du betaler:

  • Skole- eller deltagerbetaling
  • Bog- og materialeudgifter, som er relevante for uddannelsen
  • Udgifter til logi, kost og småfornødenheder, når modtageren som følge af afstanden mellem bopæl og uddannelsessted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Hvis kosten indtages på uddannelses- eller kursusstedet, kan arbejdsgiveren altid dække udgiften.
  • Befordringsgodtgørelse mellem sædvanlig bopæl og uddannelses- eller kursussted i egen bil efter Skatterådets satser for fradrag for befordring mellem hjem og arbejde

Skattefriheden omfatter alle former for uddannelse med en vis erhvervsmæssig relevans, bl.a. ungdomsuddannelser, lærlinge- og elevuddannelser, professionsbacheloruddannelser og universitetsuddannelser. Skattefriheden omfatter også uddannelser i privat regi og uddannelser, der tages i udlandet.

Hvis din medarbejder vil uddanne sig til landmand, elektriker, sygeplejerske, fysiker, pilot eller andet, kan I anvende reglerne.

Løn til børn

Selvstændig erhvervsdrivende har, fra og med det indkomstår hvori barnet fylder 16 år, fradrag for udgiften til løn til egne børn. Der er dog strenge krav til dokumentationen af arten og omfanget af børnenes arbejde. En god dokumentation er navnlig vigtig ved udbetaling af større beløb eller f.eks. en engangsudbetaling af det beløb der er skattefrit ifølge frikort. Der er dog ikke noget, der er til hinder for, at man afpasser arbejdsforholdet således, at dette passer med, at barnet netop kan opnå en lønindkomst, der svare til det, barnet kan tjene uden beskatning.

Ved ansættelse af egne børn skal der:

  • Udarbejdes en beskrivelse af barnets arbejdsopgaver, arbejdstid og aflønning. Der er pligt til at udarbejde en egentlig ansættelseskontrakt hvis dit barn er ansat til at arbejde mere end 8 timer om ugen og skal være ansat over én måned Se evt. nedenfor om ansættelseskontrakter
  • Foretages løbende lønudbetalinger som indsættes på barnets bankkonto.
  • Indbetale til ATP hvis dit barn er fyldt 16 år og skal arbejde mere end 39 timer pr. måned (for en månedslønnet)

 

Hvad skal ansættelseskontrakten indeholde?

Ansættelseskontrakten skal minimum indeholde følgende 10 punkter, samt eventuelle andre væsentlige forhold.

1) Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
2) Arbejdsstedets beliggenhed eller hvor arbejdet primær udføres.
3) Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel/stilling.
4) Starttidspunkt for ansættelse.
5) Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
6) Lønmodtagerens ferierettigheder.
7) Lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler.
8) Oplysninger om løn, tillæg, andre løndele og udbetalingstidspunkt.
9) Den normale daglige, ugentlige eller månedlige arbejdstid.
10) Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet.
11) Øvrige væsentlige forhold for ansættelsen.

 

Kontakt chefrådgiver og afdelingsleder ved LMO Skat, Kirsten Cato Jensen, hvis du vil vide mere om muligheden for at trække uddannelsesrelaterede udgifter fra i skat. 

For yderligere information, kontakt venligst:

Chefrådgiver og afdelingsleder ved LMO Skat, Kirsten Cato Jensen
Telefon: 5136 1865
Email: kcj@lmo.dk

Seneste nyheder

Top