Nyt tilskud til sammenhængende Natura 2000-arealer

06-05-2019 00:00:00

En ny tilskudsordning åbner op den 3. juni. Den giver mulighed for at få tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000-områder. 

Indsatsen foregår ved permanent ekstensivering af arealer mellem 5 kortlagte habitatnaturtyper, kildevæld, rigkær, surt overdrev, kalkoverdrev og kalksandsoverdrev.

Indsatsen forsøger, at sammenbinde og beskytte de sårbare naturtyper mod randpåvirkning fra omkringliggende dyrkede marker. De ekstensiverede arealer har således til formål at skabe bedre vilkår for naturen, ved at skabe større sammenhængende ekstensive arealer.

Kompensation for ophørt drift

Tilskudsordningen yder kompensation for at ophøre med intensiv drift som jordbearbejdning, gødskning og sprøjtning. Den permanente ekstensivering af arealerne skal tinglyses.

Tilsagnsarealet skal være mindst 1ha og være beliggende indenfor et af de udpegede Natura2000-områder. Arealet skal ligge i tilknytning til et eller flere af de særligt udpegede habitatnaturtyper.

Beløbet for engangsudbetalingen fremgår herunder:

  • Jord i omdrift 55.000 kr/ha.
  • Permanent græs 28.000 kr./ha
  • Naturarealer 4.500 kr/ha (udbetales som de minimis).

 

Kontakt Natur og vildtplejekonsulent ved LMO Hanne Juncher Fris, ved yderligere spørgsmål eller hjælp til udfærdigelse af ansøgning om tilskud.

Har du spørgsmål?

Hanne Juncher Fris
Jagt- og Naturplejekonsulent
Tlf: 3036 4741
E-mail: hjk@lmo.dk
Top