Forretningsbetingelser

LMOs forretningsbetingelser for rådgivning, 1/6 2018

1. Aftalegrundlag gældende for arbejdsområde uden for arkitekt- og ingeniørmæssig bistand

Nærværende forretningsbetingelser supplerer den mellem parterne indgåede rådgivnings- eller kundeaftale (efterfølgende benævnt rådgivningsaftale) og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., for nærværende forretningsbetingelser.

I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

2. Aftalegrundlag gældende for arbejdsområde inden for arkitekt- og ingeniørmæssig bistand

Inden for det arbejdsområde, der omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand indgås alle aftaler i henhold til gældende ”Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand” (ABR 89).

3. Opsigelse

Hver af parterne kan opsige rådgivningsaftalen med en måneds varsel.

Inden for rammerne af rådgivningsaftalens eventuelle tidsfrister er LMO frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse. I tilfælde af opsigelse er LMO berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført og/eller arbejde, som internt hos LMO er planlagt udført inden udløbet af opsigelsesvarslet.

Kunden skal endvidere godtgøre LMO udgifter, som LMO forinden opsigelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.

4. Bemyndigelse

Den, der er anført som kontaktperson for kunden, har bemyndigelse til – på kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår denne aftale.

Er flere kontaktpersoner anført, gælder ovennævnte hver af disse kontaktpersoner.

5. Honorar

LMO fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder bl.a. anvendt tidsforbrug, arbejde uden for normal arbejdstid, anvendt specialkompetence, opgavens kompleksitet, den interesse opgaven repræsenterer for kunden samt det ansvar, der er forbundet med opgaven. Kunden betaler omkostninger, der relaterer sig til opgaven, herunder gebyrer, kørsel, udlæg, materialer etc.

Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:

Må det forudses, at det reelle tidsforbrug forbundet med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil overstige det skønnede timeforbrug, underretter LMO kunden herom. Underretning skal ske snarest belejligt efter det tidspunkt, hvor LMO forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.

Kunden og LMO drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om LMOs ydelse skal tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.

Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at opgaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.

Ved fastprisaftale gælder følgende:

Den aftalte, faste pris omfatter alene de ydelser, LMO specifikt har påtaget sig at udføre, jf. herved rådgivningsaftalen.

I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af LMO ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af LMO, afregnes for den pågældende ydelse ved siden af fastprisen.

I alle tilfælde godtgør kunden LMO samtlige udgifter, der er afholdt af LMO som led i opgavens løsning.

6. Betaling

Der faktureres i takt med arbejdets udførelse, hvilket for rådgivningsydelser som udgangspunkt er månedsvist og betaling den 20. i måneden.

Efter forfaldsdato forrentes tilgodehavende med morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned, rykkergebyr kr. 100.

7. Fortrolighed og persondata

LMO påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som følge af opgaven.

LMO påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer LMO til kendskab som led i opgaven, fortroligt.

LMO pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår LMO med leverancen, tilsvarende forpligtelser, men indestår ikke for, at fortroligheden kan opretholdes ved ekstern kommunikation, herunder i form af post og elektronisk kommunikation. Leverandøren påtager sig heller intet ansvar for
skader af nogen art, der måtte opstå som følge af anvendelsen af eksterne kommunikationsformer.

LMO er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.

LMO er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden.

Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen sker i henhold til dansk rets regler herom.

8. Materiale

Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af LMO som led i rådgivningen. LMO har i øvrigt alle rettigheder over sine ideer og det udarbejdede materiale, herunder ophavsret.

Opsiges rådgivningsaftalen, er kunden berettiget til udlevering af midlertidigt materiale betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse.

For udleveret midlertidigt materiale gælder under alle omstændigheder, at LMOs navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at LMO ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.

9. Ansvar

LMO er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret for LMO kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave.

Er LMO ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan LMO erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

Hvis rådgivningen vedrører:

  • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
  • Miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærdstjek eller lignende
  • Kontrol af fællesskema eller skema til overdragelse af betalingsrettigheder eller andre skemaer, som i første omgang er udfyldt af kunden, og hvor LMO dermed ikke har den fulde opgave
  • Tilskudsansøgning og udbetalingsanmodning vedr. ordninger om tilskud til investering fra offentligt oprettede puljer, f.eks. tilskud til miljøteknologi og andre tilskudsordninger

er ansvaret for LMO begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave.

Hvis rådgivningen vedrører arbejdsområde inden for arkitekt- ogingeniørmæssig bistand:

  • Ophører LMOs ansvar 5 år efter at opgaven er afleveret
  • Er LMOs ansvar maksimeret til 3 gange det udbetalte honorar.

LMO er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

LMO hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som LMO har henvist kunden til, ligesom LMO ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som LMO efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Kunden kan alene rejse krav mod LMO og ikke mod de enkelte medarbejdere.
LMO kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end LMO.

LMO påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af LMO leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre LMOs forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som LMO måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod LMO som følge af Kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.

10. Lovvalg og værneting

Tvister om LMOs rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

Såfremt kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af LMOs rådgivning, anmeldes krav hos LMOs ansvarsforsikringsselskab v/Afdelingen for Skade og Ansvar, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Retssag i anledning af LMOs rådgivning, rådgivnings-aftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved Retten i Aarhus, Vester Alle 10, 8000 Aarhus C 

 

Herunder kan du downloade vores generelle forretningsbetingelser

Click here to download in English

Download

Download LMO forretningsbetingelser her

Top