Christian  Bach Knudsen
Faglig chefkonsulent Miljø

Christian Bach Knudsen
Mobil: 2087 3134
Email: cbk@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Krydsoverensstemmelse-tjek (KO-tjek) i forbindelse med kontrol

Landbrugsstyrelsen har ansvaret for at organisere og udføre kontrollen med KO i Danmark. Krydsoverensstemmelse (KO) betyder, at landmænd, der modtager direkte støtte eller tilskud efter visse ordninger under landdistriktsprogrammet, skal overholde en række EU-regler for at få udbetalt støtte uden nedsættelse. Reglerne omfatter krav til miljø, dyre- og plantesundhed, dyrevelfærd samt god landbrugs- og miljømæssig stand.  Landbrygstyrelsen skal kontrollere mindst 1 % af de landbrugere, der modtager henholdsvis direkte støtte eller støtte efter de støtteordninger under landdistriktsprogrammet.

Du kan foretage et KO-tjek forud kontrol hos LMO, så der er ro på, når kontrollen kommer på besøg. Derudover er det rart at få bekræftet, at miljøforholdene på bedriften er i orden, og at væsentlige problemer ikke er blevet overset.

Økonomisk straf ved krydsoverensstemmelse

Støtten nedsættes som følger:

  • Ved mindre betydelige overtrædelser får du en advarsel, som er gyldig i tre kalenderår, inklusive året, hvor den mindre betydelige overtrædelse er konstateret. Det vil sige, at hvis du inden for de tre kalenderår får besøg igen og ikke har afhjulpet den mindre betydelige overtrædelse, vil din støtte blive sat ned med 1 %. Nedsættelsen vil være 1 % af den støtte, du modtog i det år, hvor kontrollen førte til advarslen.
  • Med 1 % hvis vurderingen som helhed giver resultatet "mindre betydning".
  • Med 3 % hvis vurderingen som helhed giver resultatet "væsentlig betydning".
  • Med 5 % hvis vurderingen som helhed giver resultatet "meget stor betydning", eller hvis flere krav er overtrådt.
  • Med op til 15 % hvis overtrædelsen gentages uagtsomt.
  • Med 20 % hvis overtrædelsen er sket bevidst og det er første gang.

Støtteophør

I tilfælde af gentagne og grove overtrædelser af reglerne risikerer du, at støtten bortfalder helt.

At en mindre betydelig overtrædelse ikke medfører nedsættelse af støtten, udelukker ikke, at den nationale lovgivning kan håndhæves.

Mindre overtrædelse

Landbrygstyrelsen giver en advarsel ved en mindre betydelig overtrædelse. Hvis du afhjælper overtrædelsen under kontrolbesøget eller senest 6 måneder efter kontrollens afslutning, vil du ikke få sat din støtte ned.

KO-tjek forbereder din bedrift til kontrolbesøg ved krydsoverensstemmelse

I den daglige rådgivning arbejder vi som planteavls- og miljøkonsulenter oftest med den konkrete opgave: markplan og gødningsregnskab, miljøgodkendelse, markbesøg, maskinrådgivning m.m. Et KO-tjek på bedriften er noget helt andet. Her sætter vi sammen med dig fokus på de små detaljer, der let overses, når landbrugsbedriften er en travl arbejdsplads, hvor tingene skal fungere i det daglige.

Du har også mulighed for at tilkalde hjælp, fra din konsulent, under kontrollen. Vi hjælper gerne med rådgivning og klager over Landbrygstyrelsen afgørelse.

Fordele ved et KO-tjek

Med et KO-tjek får du på meget kort tid efterset bedriftens miljøforhold med friske øjne, så du kan nå at rette eventuelle oversete problemer inden kontrolbesøget, for derefter, velforberedt og trygt, at kunne møde kontrollør uden en masse spekulationer over, om der nu er noget, du har overset. Heldigvis er det som regel små ting, der dukker op. Ting, der let kan rettes uden store udgifter eller stort tidsforbrug; og selve besøget er meget målrettet og fokuseret på at finde de justeringer, der passer ind i de praktiske forhold på bedriften. Gennemgangen vil typisk også omfatte praktiske forslag til justeringer, der ikke direkte har konsekvens i form af KO-fradrag. Eksempler på dette kan være praktiske forhold omkring håndtering af sprøjtemidler og affald m.m.

Forløb og pris for et KO-tjek

Omfang og pris afhænger selvfølgelig af bedriftens størrelse og produktion. Selve besøget på ejendommen tager 1-2 timer. Hvis der er stort husdyrhold, skal der derudover bruges lidt tid på forberedelse. Du er velkommen til at bede om en cirkapris på opgaven, når du henvender dig. KO-tjek udføres af LMO's professionelle konsulenter. LMO tilbyder også KO-gennemgang af dyrevelfærdskrav m.v.

Læs om krydsoverensstemmelse på svinebedrifter

Top