Christian Bach Knudsen
Faglig chefkonsulent Miljø

Christian Bach Knudsen
Mobil: 2087 3134
Email: cbk@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Ændringer i husdyrproduktionen?

Når du står overfor at skulle udvide din produktion, er der mange forhold at tage hensyn til, så du får den optimale løsning med hensyn til staldindretning, størrelse og sammensætning af husdyrholdet, foder, teknologier, markdrift og økonomi under hensyntagen til miljøreglerne. Hos LMO arbejder vi naturligt på tværs af fagområderne, så det altid er den mest kvalificerede medarbejder, som tager sig af de specifikke spørgsmål. Det sikrer, at du får løst opgaven til den bedste pris og kvalitet.

 

Bedriftens udvikling skal tage hensyn til både miljø og økonomi

Det kan være svært at overskue, om de ønsker, der er til bedriftens udvikling, kan lade sig gøre i relation til miljø og økonomi.

 • Skal investeringerne foretages på ejendom et eller to?
 • Skal der udvides på ejendommen, eller er der mere økonomi i at købe en ejendom med produktionstilladelse?
 • Har dyreholdet den rette sammensætning, eller skal der omlægges til en helt anden produktionsgren?
 • Er der også plads på ejendommen til kommende produktionsudvidelse?

 

Med LMOs projektstart får du sparring på alle spørgsmål om bedriftens udvikling

Formålet er:

 • At give et samlet overblik over bedriftens muligheder for udvikling.
 • At få afdækket hvilke udfordringer et projekt kan indebære set i forhold til miljø, produktion, økonomi og for landmandsfamilien.
 • At give landmanden et tilbud om tværfaglig rådgivning inden for fagområdet miljø, produktion, økonomi og byggeri og teknik, så han undgår at løbe spidsrod mellem de rådgivere, som skal involveres i forbindelse med udvidelse af husdyrproduktionen.
 • At få afdækket hvilke forhold, der kræver yderligere afklaring, før en evt. miljøgodkendelse kan igangsættes.

 

Få hjælp til ansøgning om miljøtilladelse

Hvis det ansøgte projekt har en samlet ammoniakemission på under 3.500 kg N skal der ansøges efter § 16b i henhold til husdyrbrugloven. Ammoniakemissionsberegningen er baseret på produktionsarealet (det staldareal hvor husdyrene har mulighed for at gøde). Ligger man på grænsen af de 3.500 kg N kan man med fordele indtænke ammoniakreducerende tiltag i projektet, da disse kan bruges til at komme under 3.500 kg N, og dermed kan man nøjes med en tilladelse frem for en fuld godkendelse. Hvis det ansøgte projekt derimod har en samlet ammoniakemission på under 750 kg N skal der desuden ikke regnes BAT for projektet. 

En ansøgning om miljøtilladelse for et husdyrbrug er en mindre ansøgning i forhold til en miljøgodkendelse. 

 

Få hjælp til miljøgodkendelse

Husdyrbrug som har en samlet emission på over 3.500 kg N skal have en 16a miljøgodkendelse i henhold til husdyrbrugloven.  At få en miljøgodkendelse er en stor opgave. Derfor er vigtigt at komme godt fra start med assistance fra miljøkonsulenterne hos LMO.
Ved nybyg er det vigtigt at få inddraget en bygningskonsulent tidligt i forløbet, for at få optimeret projektet.  Et gennemarbejdet projekt vil minimere sagsbehandlingstiden hos kommunen og de forskellige rådgivere, byggefirmaer m.fl.  

 

Miljøgodkendelsen omfatter typisk

 • Miljøtjek - det første hurtige overblik
 • Projektstart - kom rigtigt fra start
 • Opstartsmøde - hvor oplysninger til ansøgninger indsamles
 • Miljøkonsulenten udarbejder ansøgningen med input fra andre relevante rådgivere
 • Kommunal sagsbehandling, LMO følger opUdkast til miljøgodkendelse gennemgås af LMO
 • Hørings- og klageperiode
 • Endelig miljøgodkendelse gennemgås sammen med dig.

 

Klage over miljøgodkendelse af naboer og andre interessenter

Såfremt godkendelsen påklages af naboer eller andre interessenter har LMOs konsulenter erfaring med at gå i dialog med klagerne. Der tilbydes også bistand i forbindelse med en evt. behandling i Miljøklagenævnet.

 

Anmeld ændringer uden at søge ny miljøgodkendelse

En række anmeldeordninger skal gøre det lettere for landmanden at foretage ændringer uden at skulle søge om ny miljøgodkendelse. Anmeldeordningerne giver mulighed for at anmelde:

 • Etablering af ensilageplads og ensilagesiloer
 • Skift i dyretype, ex fra kvier til køerudvidelse af slagtesvinehold i eksisterende stalde
 • Bagatelagtigt byggeri såsom halmlade, maskinhal, kornsilo, fodersilo, malkeanlæg mv.

 

Fælles for anmeldeordningerne

Fælles for alle ordninger er, at der er tilknyttet en række krav, som skal være opfyldt for, at en anmeldelse kan godkendes. Kommunen skal træffe afgørelse i sager senest to måneder efter, de har modtaget anmeldelsen. I sager om udvidelse af slagtesvinehold i eksisterende stalde skal afgørel-sen træffes senest en måned efter modtagelsen.

 

Ansøg om byggetilladelse

LMOs byggeafdeling hjælper med ansøgning om byggetilladelse og den videre myndighedsbehandling frem mod byggeriet står færdigt.

 

Visualisering af nyt byggeri

Placering af en ny stald vil påvirke det omkringliggende landskab. Byggeriets påvirkning af land-skabet er i dag en integreret del af kommunens behandling af en ansøgning om miljøgodkendelse. Mange andre kan have interesse i et nyt byggeris indpasning og placering i landskabet. Det kan være naboer og interesseorganisationer med natur og landskab for øje. Du kan med en visualise-ring få et indtryk af, hvordan byggeriet vil tage sig ud, inden der bygges. At få indpasset byggeriet rigtigt i landskabet fra starten kan forhindre, at der klages over byggeriet i en senere fase af ansøgningsforløbet.

Læs mere om nyt byggeri

Top