Christian  Bach Knudsen
Faglig chefkonsulent Miljø

Christian Bach Knudsen
Mobil: 2087 3134
Email: cbk@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelseslovens formål er at værne om landets natur og miljø, som samfundet kan udvikle sig i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyr og planter.  Loven tilsigter særligt at beskytter naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder. Loven beskytter også landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier. 

Loven giver også mulighed for at genoprette naturområder, der er af betydning for dyre og planter, eller for landskabelige og kulturhistoriske interesser samt at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen.

Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens § 3.

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet i løbet af de sidste 50 år. Når naturområderne forsvinder, forsvinder også mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling besluttede Folketinget i 1972 at beskytte bestemte naturtyper. I 1992 blev disse bestemmelser udvidet til den såkaldte Naturbeskyttelseslov, som blandt andet indeholder bestemmelser om beskyttelse af forskellige naturtyper

Naturbeskyttelsesloven § 3 beskytter særlige naturtyper som ferske enge, overdrev, søer over 100 m2  moser og heder. På www.arealinfo.dk  kan de vejledende udpegninger ses. 

På det beskyttede naturtyper må tilstanden ikke ændres, men den hidtidige drift må fortsætte. Det er derfor vigtigt at kende et areals driftshistorie for at kunne vide om arealet er omfattet af en beskyttelse.

Driftshistorien kan dokumenteres ud fra luftfoto og materiale, der viser hvad der har været dyrket på arealet.

Top